všetky novinkyNovinkyEnergofórum 2013 Plyn: Praktické skúsenosti s aplikáciou novej legislatívy pre ÚRSO

28. máj 2013 | Téma
Nová legislatíva posilnila kompetencie ÚRSO vo viacerých oblastiach: normotvorby, vecnej regulácie, cenovej regulácie, kontroly a správneho trestania a neformálnej oblasti. Je otázne, nakoľko ich ÚRSO v jednotlivých oblastiach zvláda, uviedol počas prvého dňa dvojdňovej konferencie ENERGOFÓRUM 2013 PLYN Rastislav Hanulák partner a advokát právnickej kancelárie Capitol Legal Group.
V oblasti normotvorby sú v centre pozornosti predovšetkým nové Pravidlá trhu platné od 1.2.2013 vydané formou vyhlášky ÚRSO. Napriek termínu prijatia stanovenému až na 30.6.2013 boli prijímané rýchlo (schvaľovací proces prebehol v priebehu 5 pracovných dní) a obsahujú viaceré formálne chyby a po vecnej stránke je v nich cítiť vplyv istých subjektov.
Hoci by k tomu nemalo dochádzať, ide vyhláška nad rámec zákona. Ako príklad môže poslúžiť možnosť odmietnuť prístup do sústavy prevádzkovateľom prenosovej sústavy v prípade existencie dlžných pohľadávok subjektu, pričom zákon takýto prípad nepozná. Podobne i pri dodávke poslednej inštancie je nezákonne zvýhodnený dodávateľ poslednej inštancie, pretože po ukončení doby poskytovania tejto služby prechádza zákazník automaticky do jeho portfólia, ak si dovtedy nevybral iného dodávateľa a navyše mu má povinnosť vrátiť rozdiel v cene oproti štandardnému cenníku, čo by iný dodávateľ musel urobiť z vlastných prostriedkov.
Ďalšou slabinou nových Pravidiel trhu je zavedenie "nového" regulačného obdobia od 1.1.2014 napriek tomu, že zákon č. 276/2011 Z. z. pôvodne hovoril o regulačnom období od 1.1.2012 do 31.12.2016, čo sa zdôvodňovalo potrebou zabezpečenia stability pre regulované subjekty. Novší predpis nikdy nemôže zhoršiť postavenie regulovaného subjektu, ale napr. v tepelnej energetike sa znižuje primeraný zisk zo 17 EUR/MWh na 6-7 EUR/MWh. Podstatou práva na podnikanie je tvorba zisku, a to i pre regulovaný subjekt, čo potvrdil aj český ústavný súd.
V oblasti vecnej regulácie došlo k nezrovnalostiam pri schvaľovaní obchodných podmienok univerzálnej služby, kedy ÚRSO v prípade jedného dodávateľa plynu súhlasilo so spätnou platnosťou a u druhého nie, čo odporuje pravidlu, že pri dvoch obdobných prípadoch by malo dôjsť k rovnakému rozhodnutiu a ÚRSO ani nedalo dotknutému subjektu možnosť informovať včas odberateľov. Aj nové vzorové obchodné podmienky hovoria, že obchodné podmienky by mali byť schvaľované tak, aby zákazníci mali možnosť vypovedať zmluvu.
V oblasti kontroly a správneho trestania sa rozšíril rozsah právomocí ÚRSO, ktoré už má právo kontrolovať aj povinnosti zo Zákona o energetike a v prípade nevykonania uložených opatrení môže až odobrať povolenie. Pri ukladaní pokút platí zásada, že pokiaľ došlo k porušeniu zákona pred 1.9.2012, je skutok posudzovaný podľa starého zákona, ale v realite ÚRSO konalo v rozpore.
V oblasti cenovej regulácie sa rušia vyhlášky upravujúce doterajší režim regulácie, ale nabúrava sa tým potreba stability pre regulované subjekty. V priebehu roka 2013 ešte očakávame novelu Zákona o obnoviteľných zdrojoch.
V neformálnej oblasti dostalo ÚRSO väčšiu možnosť podieľať sa na koncipovaní energetickej politiky štátu, čím sa približuje k úlohe ministerstva a jeho úloha nie je transparentná.
"Ak by sme mali zhrnúť doterajšie skúsenosti s novou legislatívou, musíme konštatovať potrebu poznať nové právne predpisy a poznať predovšetkým svoje práva, ktoré z nich vyplývajú, a aktívne ich využívať", uzavrel Hanulák.
Dvojdňová konferencia ENERGOFÓRUM® 2013 PLYN sa koná v dňoch 27. a 28. mája v Demänovskej Doline pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Partnerom konferencie je spoločnosť energy analytics, s.r.o.
(c) energia.sk

/Zdroj: energia/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®