všetky novinkyNovinkyEnergetika doménou sféry, a.s.

Spoločnosť sféra, a.s., už 18 rokov úspešne dodáva informačné systémy a riešenia pre oblasť energetiky, v ktorej sa stali jej zákazníkmi mnohé najvýznamnejšie spoločnosti. Dosiahnuté výsledky a aj plány do budúcnosti priblíži podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu spoločnosti sféra, a.s., RNDr. Oskár Halzl.


Od prvého počítačového grafického systému, ktorý spoločnosť sféra, a.s. vytvorila pre jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, sa produktový sortiment firmy pre oblasť energetiky výrazne rozrástol. Ktoré boli najvýznamnejšie zlomové body?
Spočiatku sa spoločnosť sféra, a.s., presadzovala cez informačné systémy postavené na báze produktu XMatik®.NET na podporu a automatizáciu procesov správy majetku, technickej dokumentácie, riadenia údržby, diagnostiky a celého životného cyklu zariadení, s platformou GIS vrátane mapových a katastrálnych informácií a vlastníckych vzťahov. K renomé spoločnosti významne prispelo aj nasadenie produktu MicroGRAP/RS® v elektrárenských spoločnostiach v ČR a SR určeného na CAD podporu procesov projektovania rozvodov silnoprúdu.


Pôvodne ste začínali s vlastným softvérom. Dnes už máte významných medzinárodných partnerov. Prečo?
Keď chceme zvyšovať kvalitu našich produktov, riešení a služieb, musíme využívať to najlepšie na svetových trhoch, čo existuje, a spolupracovať s renomovanými firmami, ktorých produkty sa stali svetovými štandardmi. Ide napríklad o Oracle, Bentley či Microsoft. Sme napríklad jediný vývojový partner pre Bentley na Slovensku. To nám umožňuje prispôsobiť každé riešenie na mieru potrebám konkrétneho zákazníka.


Ako možno charakterizovať súčasné pôsobenie sféry, a.s., v energetike?
Súčasnosť patrí dynamickému rozvoju riešení a služieb v oblasti obchodu s elektrickou energiou. Do procesu liberalizácie trhu s elektrickou energiou na Slovensku sa sféra, a.s., zapájala od jej začiatkov svojimi riešeniami, komplexnými odbornými službami a postupne aj odbornou poradenskou a konzultačnou činnosťou. O úspešnom vývoji nášho pôsobenia svedčí aj rast podielu projektov v oblasti energetiky na celkovom obrate spoločnosti a zväčšujúci sa počet záujemcov o naše riešenia a služby v oblasti energetiky.


Na produkt XMatik®.NET nadviazal XMtrade®. Na čo je určený?
Produkt XMtrade® je určený pre obchod a hospodárenie s energiami. Ide o komplexný systém, ktorý zahŕňa spracovanie meraných údajov, plánovanie odberu a dodávok, rozúčtovanie nákladov, fakturáciu, riadenie rizík a controlling, lebo vzhľadom na zvyšovanie cien energií sa oplatí sledovať, kontrolovať a riadiť toky energií a financií. Významnou referenciou produktu XMtrade® je Systém zúčtovateľa odchýlok, ktorým je na Slovensku Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS). Víziou našej spoločnosti je presadiť riešenie XMtrade® ako komplexný multiutilitný systém na podporu procesov hospodárenia s energiami. Ceny energií už v blízkej budúcnosti zásadným spôsobom ovplyvnia podnikanie významných spoločností nielen na slovenskom trhu a nadobudnuté odborné vedomosti môže sféra, a.s., zúročiť.


Kto sú hlavní zákazníci spoločnosti v oblasti energetiky?
Už od prvých rokov pôsobenia sféry, a.s., na trhu sú našimi najvýznamnejšími zákazníkmi v energetike Slovenské elektrárne a Západoslovenská energetika. Od roku 2002, po odčlenení od Slovenských elektrární, už spomenutý SEPS, a.s.


Sféra, a.s., od svojich počiatkov pôsobila aj na českom trhu. Čo pre vás znamenajú zahraničné trhy?
Na českom trhu sú to opäť energetické spoločnosti, v ktorých naša spoločnosť presadila už spomenutý CAD produkt MicroGRAP/RS®. Pretože oblasť projektovania bola z veľkých energetických spoločností vyčlenená do dodávateľských firiem, dnes má sféra, a. s., v tejto oblasti veľké množstvo menších zákazníkov - projektantov, ktorí si konkurujú vo veľkých energetických spoločnostiach. V súčasnosti však liberalizácia trhu s elektrinou, prenikanie zahraničných obchodníkov, dodávateľov a výrobcov elektriny na slovenský trh prináša našej spoločnosti možnosti rozšíriť pôsobenie u zahraničných zákazníkov na slovenskom trhu s potenciálom prieniku aj na zahraničné trhy.


Odbornú vyspelosť sféry, a.s., v odvetví energetiky výrazne dokumentuje skutočnosť, že vo svojej činnosti prekročila rámec informačných technológií. Čo ju k tomu viedlo?
Náš produkčný reťazec sme rozšírili aj o ďalšie oblasti s vysokou mierou pridanej hodnoty potvrdzujúci vysoký rozvojový potenciál spoločnosti. Dnes ho možno vyjadriť v tvare Konzultácie a analýzy v energetike - Služby - Vlastné aplikácie - Produkty tretích strán - Technika. V posledných rokoch sa pritom sféra, a.s., aktívne zapája do legislatívnych procesov v elektroenergetike. Spolupracuje s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, už spomínaným prevádzkovateľom prenosovej sústavy SEPS, a. s., ale aj s odberateľmi, ktorí potrebujú prispôsobiť vnútorné smernice zmenám v energetickej legislatíve. Od roku 2006 organizuje sféra, a. s., odbornú konferenciu ENERGOFÓRUM® s účasťou významných slovenských a českých odborníkov v energetike. Tohtoročné ENERGOFÓRUM® 2008 má hlavnú tému Trh s elektrinou. Očakávania a realita... a naše prieskumy potvrdili veľký záujem odbornej verejnosti. Nové aktivity spoločnosti podporuje aj skutočnosť, že sféra, a.s., získala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví licenciu na podnikanie v energetike a obchodovanie na trhu s elektrinou.


Keďže podnikanie v energetike a obchodovanie na trhu s elektrinou patrí medzi nové prejavy liberalizácie v tejto oblasti, mohli by ste priblížiť, čo pre vás táto licencia znamená a ako ju budete využívať?
V súčasnosti využívame v praxi predovšetkým možnosti poradenských a konzultačných služieb v elektroenergetike. Ďalšie možnosti, ktoré poskytuje uvedená licencia, sú pre nás veľkou výzvou pokračovať v trende posilnenia pozície našej spoločnosti na energetickom trhu, pričom nevylučujeme zapojenie do procesov obchodu s elektrinou a dodávky elektriny.


Aké sú plány do budúcnosti?
V dlhodobej stratégii spoločnosti je energetika zaradená do najvyššej prioritnej oblasti záujmu. Zámerom sféry, a.s., je naďalej ponúkať vlastné softvérové riešenia, ale predovšetkým súvisiace odborné služby s vysokou pridanou hodnotou. Stratégia spoločnosti stanovuje trend postupného zvyšovania významu a podielu odborných poradenských a konzultačných služieb v energetike.

celý článok, veľkosť: 165 kB

Zdroj: EUROREPORT plus, marec 2008 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®