všetky novinkyNovinkyEnergetika bola a je našou prioritou

Spoločnosť sféra, a.s., už takmer 20 rokov vyvíja a úspešne dodáva informačné systémy a riešenia pre sektor energetiky. Na otázky Parlamentného kuriéra odpovedá podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu sféra, a.s., RNDr. Oskár Halzl.


Vaša spoločnosť je na trhu už dlhšie. Mohli by ste nám ju v krátkosti predstaviť?
Sme slovenská spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1992. Vznikli sme so zámerom vyvíjať, dodávať a zavádzať technicky orientované grafické informačné systémy, ktoré podporujú procesy správy majetku a riadenia údržby zariadení rozsiahlych technologických celkov vo vlastníctve veľkých priemyselných a energetických spoločností. K týmto činnostiam pribudol vývoj, dodávky a podpora obchodných informačných systémov pre energetiku, konzultácie, poradenstvo a analýzy v energetike ako aj predaj produktov tretích strán, najmä renomovaných svetových IT spoločností. V súčasnosti máme viac ako 80 stálych zamestnancov a tržby presahujúce 6M €.


Ako hodnotíte minulý rok 2009?
Rok 2009 nám priniesol výzvy, ktoré naši kvalifikovaní zamestnanci úspešne zvládli. Významnou udalosťou bola dodávka a nasadenie Informačného systému zúčtovateľa odchýlok (XMtrade®/ISZO) do produkčnej prevádzky od 1.1.2009. Rozvoj procesov na trhu s elektrinou, ktoré sme v SEPS, a.s., podporovali neustálymi inováciami informačného systému na báze produktu XMtrade®, si vyžiadali ďalšiu veľkú inováciu a zákazníkovi bolo možné navrhnúť upgrade na Informačný systém organizátora trhu s elektrinou XMtrade®/ISOT ako portálového riešenia. Taktiež došlo k podpisu kontraktu na komplexnú podporu prevádzky v režime 24x7 pre oba uvedené systémy. V roku 2009 sme rozšírili aj svoje pôsobenie v sektore železničnej energetiky dodaním elektroenergetického dispečingu pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Pre našu spoločnosť bol rok 2009 úspešný.


Ktorý projekt bol najvýznamnejší?
Za najvýznamnejší určite považujeme medzinárodný projekt spojenia slovenského a českého trhu s elektrinou. Dňa 1.7.2009 sme spustili do prevádzky Informačný systém organizátora trhu XMtrade®/ISOT a v neobvykle krátkom čase, od 1.9.2009 bolo sprevádzkované jeho rozšírenie o podporu spoločného trhu s ČR. Bol to najrozsiahlejší a najzložitejší projekt v histórii spoločnosti v oblasti vývoja vlastných riešení v sektore energetiky.


Vašimi zákazníkmi sú významné spoločnosti. Čím ste si získali také postavenie na trhu?
Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softvérové riešenie je len jedným z predpokladov úspešnosti informačného systému, a preto veľký dôraz kladieme na poskytovanie kvalitných a komplexných postimplementačných služieb súvisiacich s nasadením a prevádzkou informačného systému. Kvalitné služby môžu poskytovať len pracovníci, ktorí okrem hlbokej znalosti aplikačných programov a systémového prostredia poznajú podrobne pracovnú i odbornú problematiku zákazníkov. V súčasnosti máme 81% podiel vysokoškolsky vzdelaných a profesne erudovaných zamestnancov.


Nie ste typickou softvérovou spoločnosťou. Aké sú ďalšie vaše činnosti v energetike?
Postupný rozvoj a špecializácia činností spoločnosti viedla k posilneniu pozície v oblasti konzultácií, poradenstva a analýz v energetike. Máme praktické skúsenosti a potenciál smerujúci k poradenstvu pri tvorbe primárnej aj sekundárnej legislatívy. Poskytujeme špecializované služby pre spoločnosti, ktoré sa rozhodli podnikať v energetike alebo ktoré hľadajú optimálne riešenia pre zlepšenie hospodárenia s energiami. V spoločnosti neustále posilňujeme oblasť odborných služieb, organizujeme už spomenutú odbornú energetickú konferenciu a nedávno sme uviedli do prevádzky odborno-diskusný portál o dianí v energetike.


Pre koho je portál určený? Čo od neho očakávate?
Portál je určený pre širokú odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o dianie v energetike. www.energoforum.sk predstavuje nástroj, kde máte možnosť priamo vyjadriť svoj názor, prezentovať myšlienky a postoje. Očakávame, že sa na portáli časom vytvorí komunita odborníkov, ktorí budú preberať a vyjadrovať sa ku všetkým témam, aj k tým nepríjemným. Ako dlhoročný usporiadateľ odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® vieme, že je veľa pálčivých tém, ktoré sa preberajú v kuloároch, ale vo verejnom vyjadrovaní sme stále veľmi zdržanliví. Portál tento priestor poskytuje.


Čo vás viedlo k organizovaniu energetickej konferencie?
Zámerom konferencie bolo už prvého ročníka v roku 2006 vytvoriť priestor pre účastníkov trhu s elektrinou na diskusiu, výmenu poznatkov, sprostredkovanie informácií a vznik nových tvorivých myšlienok pre podporu tvorby energetickej politiky. Každoročne si účastníci konferencie vypočujú množstvo zaujímavých príspevkov a panelových diskusií v podaní významných slovenských i zahraničných odborníkov. Konferencie sa zúčastňujú vedúci predstavitelia spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií.


Začali ste už prípravy ďalšieho ročníka?
Tohtoročné ENERGOFÓRUM® s mottom "Quo vadis, energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu" bude zamerané na významné zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na sektor energetiky na Slovensku a v zahraničí, akými sú napríklad: odčlenenie niektorých procesov zo SEPS, a.s., do nového regulovaného subjektu, otázka vytvorenia role operátora meraní na trhu s elektrinou, implementácia 3. legislatívneho balíčka, príprava na technológie smart grids a smart metering. Budeme sa venovať aj dostupnosti a kvalite meraných údajov a tiež problémom hospodárenia s energiami. Naše prieskumy potvrdili veľký záujem odbornej verejnosti. Stretneme sa 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach.


Aké máte plány do budúcnosti?
V dlhodobej stratégii spoločnosti je energetike priradená najvyššia priorita. Zámerom spoločnosti sféra, a.s., je naďalej ponúkať vlastné softvérové riešenia, ale predovšetkým súvisiace odborné služby s vysokou pridanou hodnotou. Stratégia spoločnosti stanovuje trend postupného zvyšovania významu a podielu odborných poradenských a konzultačných služieb v energetike a profiláciu na konzultačnú spoločnosť.

celý článok, veľkosť: 89 kB

Zdroj: Parlamentný kuriér, máj 2010


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®