všetky novinkyNovinkyEnergetický manažment

Ako znížiť spotrebu energií v podniku? Kríza núti hľadať riešenia v oblasti racionalizácie spotreby a efektívneho využívania energie. Zároveň rastie spoločenský i legislatívny tlak na šetrnú prevádzku, ohľad na životné prostredie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Energetický manažment a liberalizácia trhu
Náplň energetického manažmentu je široká. Zahŕňa množstvo činností a procesov, ako analýza a plánovanie spotreby energie, analýza trhu a výber dodávateľa energie, meranie, monitoring a kontrola spotreby energie, optimalizácia a racionalizácia jej využívania - inými slovami eliminácia plytvania - až po informovanie a školenie zamestnancov. Rozumné využívanie druhov energie sa začína už auditom skutočnej potreby. Môže byť spojený s výberom dodávateľa s najlepšou ponukou podmienok, čo je i jednej z cieľom liberalizácie trhu s energiami. "Liberalizácia zvyšuje konkurencieschopnosť, prináša nižšie ceny, na mieru šité podmienky a pri stanovovaní rezervovanej kapacity môžu firme pomôcť znížiť cenu odoberanej energie," hovorí Ing. Bronislava Herdová, PhD. zo spoločnosti En-Efekt, s. r. o. "K optimalizácii prispieva tiež zmena chápania trhu s energiami. Zmena v tom, že podnikový energetik má za cieľ sledovať nielen technologické, ale aj ekonomické ukazovatele pri energetickom hospodárstve," uvádza Ing. Juraj Žitný, manažér pre analýzy v energetike, sféra, a.s.

Budovy majú obrovský potenciál šetriť
Najväčší potenciál racionalizácie spotreby energie je v samotných budovách. V tepelno- technických vlastnostiach budov, ktoré určujú potrebu tepla (chladu), pri samotnej príprave a dodávke tepla (prípadne chladu). "Situácia v komerčnom sektore sa za posledné roky mení, firmy prišli na to, že energetická efektívnosť je cestou k lepšej konkurencieschopnosti, keďže znižuje prevádzkové náklady. Problém však stále ostávajú úsporné opatrenia s ekonomickou návratnosťou nad 5 rokov, pretože podnikatelia sami nevedia dlhodobo predpokladať vývoj trhových podmienok a vlastnú ekonomickú udržateľnosť," upozorňuje B. Herdová. Obdobne výstavba energeticky pasívnych budov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú dlhodobejšie ekonomicky návratné, i keď s významným potenciálom V prípade administratívnych budov je možné relatívne lacno (pri zvýšení nákladov na výstavbu o približne 20-30%) zaviesť aspoň nízkoenergetický štandard. Najväčší vplyv na budúcu spotrebu energie majú tepelnotechnické vlastnosti stavby, jej faktor tvaru, orientácia stavby s využitím solárnych ziskov a vhodnou tieniacou technikou. "Pre koncept nízkoenergetického štandardu je nevyhnutnou súčasťou aj použitie obnoviteľných energetických zdrojov, minimálne solárnych kolektorov na prípravu teplej vody v kombinácii s nízkoteplotným vykurovaním. Pasívny štandard je oveľa náročnejší a vyžaduje si komplexnejší prístup. Bez zabezpečenia vykurovania (chladenia) a prípravy teplej vody z obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlá, solárne kolektory) je nemožný," konštatuje B. Herdová a dodáva: "Okrem stavebných konštrukcií, vykurovania., chladenia a prípravy teplej vody hovoríme pri nízkoenergetickom a pasívnom štandarde aj o elektroinštalácii a vnútornom osvetlení budov. Moderné kancelárske budovy môžu mať inteligentné systémy osvetlenia s možnosťou regulácie osvetlenia, u veľkoplošných kancelárií zónového spínania atď."

Retailové prevádzky prinášajú inovácie
Svedkami silného tlaku na energetickú efektívnosť sme v prípade maloobchodných prevádzok. Zahraničné obchodné reťazce prinášajú zaujímavé riešenia, ktorých cieľom je znížiť spotrebu energie napriek tom, že táto z veľkej časti závisí od správania zákazníkov. Diana Chovancová-Stanková, PR manager, AHOLD Retail Slovakia, k. s. hovorí: "Realizujeme projekt na podporu šetrenia elektriny, ktorého cieľom je zredukovať energetickú náročnosť našich prevádzok najmenej o 10%. V rámci tejto iniciatívy Ahold začal vybavovať svoje hypermarkety účinnejšími chladiarenskými zariadeniami so zníženou spotrebou energie, prekrývať mraziarenské boxy krytmi a zavádzať úspornejšie osvetlenie." Nízkoenergetický ekologický supermarket v Rajci prevádzkuje britské Tesco. Na jeho stavbu sa použili prírodné materiály - drevo, ovčia vlna a lisovaná slama, pri výrobe ktorých vzniká minimálne množstvo CO2. Na vykurovanie obchodu slúži kondenzačný kotol a zemný kolektor. V zahraničí sa vykazujú potenciál už spomínané obnoviteľné zdroje energie, ako solárna energia, veterné elektrárne či biomasa. Dokazujú to prieskum KPMG o fúziách a akvizíciách v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. "Globálne najatraktívnejšia je biomasa, za ktorou nasleduje solárna a veterná energia," hovorí Peter Laco, zodpovedný za sieťového odvetvia v KPMG Slovensko a podotýka: "Rovnaký trend platí aj na Slovensku". "Využívanie obnoviteľných zdrojov má perspektívu v prípade maloobchodných prevádzok ako aj v kanceláriách len v prípade, ak budú zabezpečené hlavné a stabilné zdroje elektriny a pripojenie na sieť, resp. pracujúce do ostrovnej prevádzky v zmysle kombinácie zdrojov elektriny napr. slnko, vietor, dieselgenerátor alebo kogeneračná jednotka," upozorňuje J. Žitný.

Stroje a zamestnanci
Druhým významným "spotrebičom energie" je strojovo-technologické vybavenie. Napríklad v priemyselných prevádzkach a vo výrobe drvivú väčšinou energie spotrebujú stroje, a to v závislosti od objemu výroby. V tomto smere je dôležité optimálne dimenzovanie a reálne zaťaženie zariadení. Napríklad vytvárať rezervy výkonu pre situácie, ktoré nikdy nenastanú, je neefektívne rovnako ako preťažovanie zariadení, ktoré prináša zvýšenú spotrebu a zvýšené opotrebenie. Aj tu však podľa B. Herdovej vidno dlhodobý záujem podnikateľov o rozumné využívanie zdrojov. V oblasti strojového vybavenia retailových prevádzok sa na Slovensku objavili samoobslužné pokladnice, pričom existujú už i modely so zabudovaným manažmentom napájania, ktoré umožňujú redukovať spotrebu energie. Treťou oblasťou sú pracovné a mimopracovné návyky zamestnancov, ktoré sa na spotrebe energie najviac odrazia v administratívnych budovách, v retailových prevádzkach či hoteloch. Najväčšie rezervy sú jednoznačne v myslení ľudí. Problematika užívateľského správania na pracoviskách umožňuje pri relatívne nízkych nákladoch na školenie a sledovanie aplikácie navrhnutých postupov relatívne vysoké úspory (10 a viac percent energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody či prípadnú klimatizáciu). Potenciál úspor však závisí od východiskového stavu. V zanedbanej budove nebudú mať zamestnanci motiváciu zhasínať svetlá, míňať menej vody, temperovať alebo utlmovať na noc vykurovanie.
Zdroj: En-Efekt, s. r. o., Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, KPMG, euractiv.sk, sféra, a.s.

Zdroj: instore slovakia, august 2010


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®