všetky novinkyNovinkyEnergetické semináre na aktuálne témy

Podnikateľské prostredie slovenskej energetiky podlieha neustálym zmenám. Osobitne v  energetickej legislatíve, pričom nezanedbateľný je dopad zmien v oblasti daní a účtovníctva. Sledovať ich si žiada pravidelný monitoring, veľkú znalosť legislatívy a energetického prostredia. Domyslieť všetky dopady na podmienky podnikania nedokážu často ani sami tvorcovia zákonov, vyhlášok, nariadení, či smerníc. Až prax ukáže, ako jednotlivé zmenené ustanovenia zákonov menia podmienky na podnikanie v dobrom, či v zlom. Zamestnávateľ pritom očakáva, že jeho zamestnanci budú okamžite na príslušné zmeny reagovať a uplatňovať ich v pracovnom procese. Problém neraz riešia podporou samoštúdia zamestnancov alebo ich účasťou na odborných seminároch a konferenciách. Vhodne zvolené vzdelávanie zamestnancov vplýva na efektívnosť, zisk, náklady i kvalitu výstupov firmy. Energetické firmy si túto skutočnosť uvedomujú a vzdelávanie považujú za samozrejmosť. Spoločnosť sféra, a.s., má vo svojom portfóliu širokú ponuku vzdelávacích a informačných projektov špeciálne pre energetikov. V tejto súvislosti sme oslovili jej ekonomickú riaditeľku Ing. Danielu Krištofíkovú, MBA:
- Spoločnosť sféra, a.s., je takmer štvrťstoročie známa vývojom a poskytovaním IT produktov  a služieb prevažne v oblasti energetiky. Čo Vás viedlo k organizovaniu a ponuke vzdelávacích akcií?
Uvedomili sme si, že jednou z podmienok úspešnosti na trhu je nesporne aj úroveň vzdelania a vedomostí zamestnancov. Osobitne v čase, kedy podnikateľské prostredie podlieha neustálym zmenám. Naše projekty úzko súviseli s aplikáciou legislatívnych zmien v IT riešeniach dodávaných zákazníkom. Neboli sme spokojní s kvalitou i cenou ponúkaných služieb vzdelávania v tejto oblasti na trhu a tak sme pristúpili k organizovaniu vlastných akcií. Semináre s kvalitnou prezentáciou, prednesom a diskusiou sú jedným z kľúčových momentov efektívnosti a kvality vzdelávania dospelých. Osobitnú úlohu tu zohráva kvalita lektora a tomu vždy venujeme mimoriadnu pozornosť. Jeho odbornosť musí byť doplnená o špecifické komunikačné a prezentačné zručnosti.
Za roky organizovania vzdelávacích akcií sme si vybudovali tím vynikajúcich lektorov, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky, o čom svedčí aj neutíchajúci záujem účastníkov o nami pripravované semináre a konferencie. Niektorí sú naši interní zamestnanci, najmä z oblasti procesu zmien na energetických trhoch, viacerí sú z právnych agentúr, štátnych inštitúcií, najmä z Ministerstva financií SR, z oblasti daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe danej legislatívy. Značný počet lektorov predstavujú odborníci priamo z praxe.
- O ktoré akcie je najväčší záujem a prečo?
Teší nás, že vo väčšine prípadov je záujem o účasť vyšší ako náš odhad pri plánovaní. Dlhodobo najvyhľadávanejšou je konferencia ENERGOFÓRUM®.
- Čo prináša účastníkom konferencia ENERGOFÓRUM®?
Je nutné zdôrazniť, že s jej organizovaním sme začali v čase, keď možnosti získania informácií i diskusie s tvorcami zmien v oblasti energetickej legislatívy a prostredia energetického trhu boli minimálne. Konferencia je zameraná na zmeny a udalosti ovplyvňujúce energetické podnikateľské prostredie tak u nás, ako v Európe vôbec. Veľká pozornosť je venovaná aj novým trendom v oblasti energetiky vo svete.
Za osem rokov organizovania konferencie sme ju, pre veľký záujem o účasť, museli rozdeliť na dve časti, na ENERGOFÓRUM® - plyn a ENERGOFÓRUM® - elektrina. Konferenciu so zameraním na plyn organizujeme v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom, ktorý disponuje expertmi v tejto oblasti a je pre nás veľmi hodnotným partnerom. Pokiaľ ide o konferenciu zameranú na elektroenergetiku, máme úzku súčinnosť s množstvom expertov v tejto oblasti, ktorí patria medzi uznávaných odborníkov aj na medzinárodnej úrovni. Nad oboma konferenciami doteraz vždy prevzal záštitu minister hospodárstva SR. Tešíme sa aj nemalej partnerskej podpore spoločností a špecializovaných médií.
Organizácii, ale predovšetkým odbornému zameraniu konferencií, venujeme mimoriadnu pozornosť hneď od začiatku. Ešte nedozneli ohlasy na konferenciu ENERGOFÓRUM® 2013 - elektrina, ktorá sa uskutočnila v októbri v hoteli Sitno vo Vyhniach a už pripravujeme deviaty ročník oboch konferencií v roku 2014. Dôležitým zdrojom námetov na naše  zlepšovanie a  tém na uskutočnenie nových vzdelávacích akcií sú pre nás podnety od samotných účastníkov konferencií.
- Je zrejmé, že energetická legislatíva sa často mení. Niektoré nové vyhlášky sa ešte nezačnú riadne aplikovať v praxi a už ich menia novely.
Práve to je podstatný impulz pre našu prácu, aby sme našim klientom ponúkli najaktuálnejšie a čo najpresnejšie informácie z danej oblasti. Aj z tohto dôvodu organizujeme v priebehu roka odborné semináre zamerané na problematiku spotrebných daní, prevádzkovateľov MDS, zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok, zákon o energetike, zákon o regulácii alebo nové pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom, či verejné obstarávanie energií. Môžeme konštatovať, že na týchto seminároch je naozaj veľká účasť a dostávame sa do situácie, že niektoré musíme urobiť viackrát, aby sme uspokojili záujem. Teší nás, že mnohí účastníci sa v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami zaujímajú, či po ich schválení príslušným orgánom štátnej správy, budeme k nim organizovať vzdelávacie a informačné semináre. Pripomeniem odborné semináre k novým pravidlám pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom a k novým legislatívnym povinnostiam distribútorov a výrobcov elektriny v praxi, ktoré sme organizovali nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, s veľkou účasťou záujemcov z celého Slovenska. Už na prvom seminári v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 130 odborníkov. Mnohí z nich vyjadrili veľkú spokojnosť a dožadujú sa ďalších akcií súvisiacich so zmenami legislatívy a pravidiel nielen na energetickom trhu, ale aj v oblasti daní a účtovníctva. Preto v práci pokračujeme systémovo. Okrem aktuálnych zmien sa snažíme dostať do vzdelávacej akcie aj dôležité informácie a pohľady na ich priame dosahy na podnikanie v energetike.
- Spomenuli ste semináre v oblasti účtovníctva a daní, ktoré nesporne zaujímajú aj ľudí mimo energetiky...
Samozrejme, veď sa na nich pravidelne zúčastňujú mnohí živnostníci, zamestnanci malých a stredných podnikov, ale i veľkých korporácií a neziskových organizácií. Sú už zvyknutí a očakávajú, že k zmenám zorganizujeme semináre. Tak k zákonu o DPH, dani z príjmov, účtovníctvu, či daňovému poriadku. Taktiež k Zákonníku práce, účtovníctvu neziskových organizácií, medzinárodnému zdaňovaniu, transferovému oceňovaniu i daňovej kontrole.
Na seminári lektor najskôr prezentuje a vysvetlí novelu zákona a následne sa venuje praktickým dosahom zmien jednotlivých ustanovení. Medzi podstatné časti seminárov patrí diskusia a príklady aplikácie konkrétnych paragrafov v praxi.
Účastníci našich seminárov už pravidelne navštevujú webové stránky www.seminare.sfera.sk, kde nájdu aktuálnu ponuku.
Osobitne chcem zdôrazniť, že oproti ostatnej ponuke na trhu, na každom našom seminári, okrem písomných, dostávajú účastníci aj elektronické materiály. Na poskytnutých CD je kompletne spracovaná oblasť DPH, dane z príjmov, účtovníctva, správy daní. Nájdu tam aktuálne i predchádzajúce verzie úplných znení zákonov, informácie a usmernenia Ministerstva financií SR a Finančného riaditeľstva SR, ako aj kompletné aktuálne znenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Keďže dostupnosť úplných znení zákonov je spoplatnená služba, aj tu náš zákazník získava viac tým, že úplné znenie dostane ako bonus. Nami organizované semináre sú tiež priamo započítavané do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov.
Za osem rokov sme zorganizovali takmer 150 vzdelávacích akcií, konferencií a seminárov s približne 8 500 účastníkmi. Našou výhodou je, že sme často dodávateľ aj zákazník, a preto sme nároční na kvalitu poskytovaných služieb. V neposlednom rade sme certifikovaní podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre oblasť poskytovania účtovno-daňových seminárov. Je to pre nás záväzok, aby sme sa stále zlepšovali a prinášali zákazníkom služby so zaujímavou pridanou hodnotou.
- Napriek už spomínaným výhodám vraj ponúkate zákazníkom aj ďalšie bonusy?
Na základe počtu absolvovaných seminárov v predchádzajúcom období poskytujeme účastníkom voľné vstupy na semináre.  Pre pravidelných zákazníkov je to veľmi výhodné. Samozrejmosťou pre účastníkov našich seminárov je aj teplý obed a občerstvenie.                                                 /am/

celý článok: 63 kB

/Zdroj: Časopis EE, 2013, č. 6/


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®