všetky novinkyNovinkyHodnotenie externých poskytovateľov

V spoločnosti SFÉRA, a.s., sa využíva dlhodobo proces hodnotenia externých poskytovateľov. Externí poskytovatelia sa posudzujú z pohľadu plnenia požiadaviek spoločnosti a na základe hodnotiacich kritérií.

Externí poskytovatelia tovarov a služieb sú rozdelení do kategórií:

Bežný poskytovateľ

Dôležitý poskytovateľ

 Rozhodujúcimi kritériami pre hodnotenie dôležitých poskytovateľov sú:

Váha jednotlivých kritérií je závislá od skupiny, na ktorú sa vzťahuje (možno porovnávať iba rovnaké skupiny).

Každé z týchto kritérií je hodnotené nasledovnou stupnicou:

4 - Absolútna spokojnosť, splnenie nad rámec požiadaviek
3 - Súlad s požiadavkami a očakávaním
2 - Drobné nedostatky v dodávke alebo v realizácii
1 - Nesplnenie očakávaní, nesúlad s požiadavkami

Body   Hodnotenie Opis hodnotenia
12 až 16 Vyhovujúci Bezproblémové pokračovanie v zmluvnom vzťahu
7 až 11 Vyhovujúci s výhradami          Externý poskytovateľ bude upovedomený o chybách a požiadaný o vykonanie náprav
Menej ako 6          Nevyhovujúci Externý poskytovateľ môže byť vylúčený zo zoznamu externých poskytovateľov SFÉRA, a.s.

Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®