všetky novinkyNovinkyPolitika ISM

Vrcholový manažment SFÉRA, a.s., stanovil politiku integrovaného systému manažérstva, ktorá je v súlade s víziou a strategickým smerovaním spoločnosti. Cieľom je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj spoločnosti. Tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním požiadaviek našich zákazníkov, systematickou starostlivosťou o kvalitu výrobkov a služieb, kvalitou všetkých procesov a činností podieľajúcich sa na realizácii našich produktov a služieb, zabezpečením bezpečnosti podnikateľských funkcií SFÉRA, a.s., a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.

Základom pre dosiahnutie cieľov sú nasledovné zásady:

 1. Naše produkty a služby zameriavame na potreby zákazníkov.
 2. Svojou činnosťou uspokojujeme potreby zákazníkov, partnerov, zamestnancov i majiteľov.
 3. Vytvárame vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, spoločnom boji proti korupcii a vysokej kvalite poskytovaných produktov a služieb.
 4. Trvalý rast a pokrok dosahujeme neustálym zvyšovaním kvality a bezpečnosti produktov a služieb
 5. Kvalitu našich produktov a služieb vytvárajú vzdelaní, tvoriví a angažovaní zamestnanci.
 6. Meradlom kvality sú pre nás svetové štandardy a špičkové technológie.
 7. Splnenie strategických a podnikateľských cieľov zabezpečujeme výberom primeraných a nákladovo efektívnych bezpečnostných opatrení prispôsobených podľa potrieb spoločnosti.
 8. Plníme aplikovateľné požiadavky informačnej bezpečnosti.
 9. Chránime dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií.
 10. Chránime dobré meno spoločnosti.
 11. Chránime obchodné tajomstvo.
 12. Zabezpečujeme plnenie požiadaviek na úroveň služby a primeranú ochranu aktív spoločnosti a aktív tretích strán v zmysle podpísaných SLA zmlúv.
 13. Dodržiavame pravidlá a postupy fyzickej, personálnej, komunikačnej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky a bezpečnosti prostredia.
 14. Informujeme vedenie spoločnosti o každom pozorovanom alebo podozrivom nedostatku v systémoch alebo službách.
 15. Znižovaním a riadením produkcie odpadov, emisií znečisťujúcich látok v procese prevádzky a údržby sa usilujeme o minimalizáciu negatívnych vplyvov našich činností na životné prostredie.
 16. Efektívnym hospodárením s energiami a vodou chránime prírodné zdroje.
 17. Používaním šetrných materiálov a postupnou obnovou technológií za technológie ohľaduplné k životnému prostrediu chránime životné prostredie.
 18. Od svojich obchodných partnerov vyžadujeme aktívny prístup k ochrane životného prostredia.
 19. Zvyšujeme a prehlbujeme povedomie o ochrane životného prostredia a informačnej bezpečnosti medzi zamestnancami.
 20. Efektívnu, produktívnu a stabilnú prevádzku spoločnosti dosahujeme trvalým zlepšovaním procesov systému manažérstva kvality, systému riadenia informačnej bezpečnosti, systému manažérstva environmentu, systému manažérstva služieb  a v súlade s platnou legislatívou

  Čo včera stačilo, je dnes už málo

Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®