all newsNewsDescription

MicroKataster je moderný nástroj na zber, interaktívnu údržbu a spracovanie geodetických údajov v grafickom prostredí MicroStation. Architektúra a funkčnosť tohoto systému je budovaná v súlade s Inštrukciou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra vydaného ÚGKK SR v Bratislave 1996 a so súvisiacimi predpismi a metodickými pokynmi.

Funkcie MicroKataster

Vlastnosti MicroKataster

Podmienky prevádzky

Nasadenie

nasadenie


Choose what you need from our products

 

Services
Consulting and analyses in power industry
Processing of technical data
Processing of graphic data
Processing of CAD data
Sale and installation of software
Sale and installation of hardware
Accredited certification services for electronic signature
Double-entry bookkeeping, maintenance of personnel and payroll agenda
Solutions
Virtual reality
Energy trading
Electricity dispatching
Facility management and maintenance
Devices and equipment lifecycle management
Technological networks management
Technical documentation maintenance
Road network management
Energetic networks design
Maps, atlases and other map works
References
Technical information systems
Trading information systems for power industry
Consulting and analyses in power industry
Graphic applications
Municipal information systems
Cartography
CAD
Professional portals
sféra workshops
Legislative obligations
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®